آنالیز و بررسی امواج انفجاری در معادن بوسیله نرم افزار Herrmann

آنالیز و بررسی امواج انفجاری در معادن بوسیله نرم افزار Herrmann
تاریخ انتشار : 2017/08/27
تاریخ انتشار : 2017/08/27

از آنجا که انفجار، رکن اساسی در غالب فعالیت ها و پروژههای معدنی، راه سازی و غیره می باشد؛ چگونگی مکانیزم کاری و عوامل موثر در تخریب حاصل از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت برای تهیه این مقاله از نرم افزار Herrmann و Matlab برای تولید و پردازش شکل موج ها استفاده شد؛ بدینگونه که با روش انتگرال عدد موج به بررسی تأثیر ساختار زمین، عمق جاسازی مواد ناریه و انرژی آزاد شده از انفجار پرداخته شد. هدف از انجام این کار، ایجاد یک دورنمای روشن نسبت به میزان تخریب و قدرت خروجی حاصل از هرانفجار در محیط های مختلف بوده است. نتیجه این پژوهش تهیه امواج انفجاری با دقت بالا درمقایسه با امواج ثبت شده واقعی بوده که سبب می شود دست اندرکاران امر بتوانند قبل از انجام انفجار نتایج حاصل را دانسته و مقدمات هرچه بهتر و مفیدتر را برای انجام آن فراهم آورند.


از آنجا که انفجار، رکن اساسی در غالب فعالیت ها و پروژههای معدنی، راه سازی و غیره می باشد؛ چگونگی مکانیزم کاری و عوامل موثر در تخریب حاصل از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت برای تهیه این مقاله از نرم افزار Herrmann و Matlab برای تولید و پردازش شکل موج ها استفاده شد؛ بدینگونه که با روش انتگرال عدد موج به بررسی تأثیر ساختار زمین، عمق جاسازی مواد ناریه و انرژی آزاد شده از انفجار پرداخته شد. هدف از انجام این کار، ایجاد یک دورنمای روشن نسبت به میزان تخریب و قدرت خروجی حاصل از هرانفجار در محیط های مختلف بوده است. نتیجه این پژوهش تهیه امواج انفجاری با دقت بالا درمقایسه با امواج ثبت شده واقعی بوده که سبب می شود دست اندرکاران امر بتوانند قبل از انجام انفجار نتایج حاصل را دانسته و مقدمات هرچه بهتر و مفیدتر را برای انجام آن فراهم آورند.
از آنجا که انفجار، رکن اساسی در غالب فعالیت ها و پروژههای معدنی، راه سازی و غیره می باشد؛ چگونگی مکانیزم کاری و عوامل موثر در تخریب حاصل از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت برای تهیه این مقاله از نرم افزار Herrmann و Matlab برای تولید و پردازش شکل موج ها استفاده شد؛ بدینگونه که با روش انتگرال عدد موج به بررسی تأثیر ساختار زمین، عمق جاسازی مواد ناریه و انرژی آزاد شده از انفجار پرداخته شد. هدف از انجام این کار، ایجاد یک دورنمای روشن نسبت به میزان تخریب و قدرت خروجی حاصل از هرانفجار در محیط های مختلف بوده است. نتیجه این پژوهش تهیه امواج انفجاری با دقت بالا درمقایسه با امواج ثبت شده واقعی بوده که سبب می شود دست اندرکاران امر بتوانند قبل از انجام انفجار نتایج حاصل را دانسته و مقدمات هرچه بهتر و مفیدتر را برای انجام آن فراهم آورند.
از آنجا که انفجار، رکن اساسی در غالب فعالیت ها و پروژههای معدنی، راه سازی و غیره می باشد؛ چگونگی مکانیزم کاری و عوامل موثر در تخریب حاصل از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت برای تهیه این مقاله از نرم افزار Herrmann و Matlab برای تولید و پردازش شکل موج ها استفاده شد؛ بدینگونه که با روش انتگرال عدد موج به بررسی تأثیر ساختار زمین، عمق جاسازی مواد ناریه و انرژی آزاد شده از انفجار پرداخته شد. هدف از انجام این کار، ایجاد یک دورنمای روشن نسبت به میزان تخریب و قدرت خروجی حاصل از هرانفجار در محیط های مختلف بوده است. نتیجه این پژوهش تهیه امواج انفجاری با دقت بالا درمقایسه با امواج ثبت شده واقعی بوده که سبب می شود دست اندرکاران امر بتوانند قبل از انجام انفجار نتایج حاصل را دانسته و مقدمات هرچه بهتر و مفیدتر را برای انجام آن فراهم آورند.
از آنجا که انفجار، رکن اساسی در غالب فعالیت ها و پروژههای معدنی، راه سازی و غیره می باشد؛ چگونگی مکانیزم کاری و عوامل موثر در تخریب حاصل از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت برای تهیه این مقاله از نرم افزار Herrmann و Matlab برای تولید و پردازش شکل موج ها استفاده شد؛ بدینگونه که با روش انتگرال عدد موج به بررسی تأثیر ساختار زمین، عمق جاسازی مواد ناریه و انرژی آزاد شده از انفجار پرداخته شد. هدف از انجام این کار، ایجاد یک دورنمای روشن نسبت به میزان تخریب و قدرت خروجی حاصل از هرانفجار در محیط های مختلف بوده است. نتیجه این پژوهش تهیه امواج انفجاری با دقت بالا درمقایسه با امواج ثبت شده واقعی بوده که سبب می شود دست اندرکاران امر بتوانند قبل از انجام انفجار نتایج حاصل را دانسته و مقدمات هرچه بهتر و مفیدتر را برای انجام آن فراهم آورند.

آخرین مقالات

آنالیز و بررسی امواج انفجاری در معادن بوسیله نرم افزار Herrmann

از آنجا که انفجار، رکن اساسی در غالب فعالیت ها و پروژههای معدنی، راه سازی و غیره می باشد؛ چگونگی مکانیزم کاری و عوامل موثر در تخریب حاصل از آن ...

2017/08/27
موسی الرضا سعید نژاد
کنفرانس ملی علوم معدنی